Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseierne i Skagerrak Sparebank

Tid:        Torsdag 5. mars 2020 kl. 18.00

Sted:     Skjærgården Hotell, Langesund

Registrering av eiere vil foregå fra 17.30 til 18.00

Eierne har 6 representanter i representantskapet + 3 vararepresentanter.

I henhold til vedtektenes §3 skal det velges 2 medlemmer og ett varamedlem til representantskapet. Valget gjelder frem til 2024. I tillegg skal det velges ett medlem til valgkomiteen for eiere og ett varamedlem.

Stemmeberettigede ved valget er registrerte eiere i verdipapirsentralen (VPS) per 04.03.2020. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 1.864.684.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn påmeldingsskjema i utfylt stand.

Dersom det ønskes å møte med fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert. Skjemaene må være banken i hende innen 28.02.2020.

Valgkomiteens innstilling

Agenda for valgmøte