Kvartalsrapport Q4 2019

Hovedtrekk:

  • Sterk resultatforbedring og historisk godt årsresultat
  • Bedret kostnads/inntektsforhold siste 12 mnd.
  • God utlånsvekst
  • Styrket nettorente og sterk økning av andre inntekter

Banken har i 2019 et resultat før skatt på 103,6 mill (78,2 mill)

Nettorenten har i 2019 økt til 163,7 mill. (140,2 mill) og andre driftsinntekter økte til 70,0 mill. (50,3 mill)

Resultat etter skatt gir en egenkapitalavkastning på 7,71% (6,24%)

Kostnads/inntektsforholdet har bedret seg siste 12 måneder til 52,01% (57,60%)

Utlånsveksten var i 2019 på 10,0% inkl. Eika Boligkreditt. Totale utlån er 12,5 mrd, hvilket er en vekst på 1,1 mrd gjennom året.

Bankens forvaltningskapital inklusiv lån i Eika Boligkreditt er på 14,3 mrd.

Styret foreslår et kontantutbytte på 6,- pr. egenkapitalbevis og at 0,75,- pr. egenkapitalbevis overføres utjevningsfondet.

Endelig revisjon av årsregnskapet er ikke fullført.

(Alle tall i parentes er for 2018)

Fullstendig kvartalsrapport

Ved spørsmål kontakt:

Jan Kleppe, Adm.banksjef.  Mob.: 915 38 610