Delvis utbetaling av utbytte

I representantskapets vedtak 26.03.2020 om å avsette 6,- i utbytte pr. egenkapitalbevis for regnskapsåret 2019 ble det samtidig vedtatt å utsette utbetaling inntil bankens situasjon og konsekvenser vedr. Koronasituasjonen var blitt mer oversiktlig. Styret fikk der fullmakt til å gjøre vurderingen og beslutte tidspunkt for utbetaling.

Det er gledelig å meddele  at styret på sitt møte 14 mai fant det forsvarlig å utbetale 50% av avsatt utbytte (3,- pr EK-bevis) Utbetalingen vil iverksettes umiddelbart og det forventes at utbytte blir overført til eierne ca. 28 mai.

Det er betryggende at styret vurderer bankens økonomiske stilling og fremtidsutsikter som solide og at utbytteutbetaling derfor delvis kan gjennomføres. Når det gjelder utbetaling av de resterende 50% (3,- pr EK-bevis) vil styret  i forbindelse med fremleggelse av regnskapet for Q2 2020 gjøre en fornyet vurdering.